ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

hatályos 2015. február hó 1. napjától
A Szolgáltató adatai és az Ügyfelek
A Szolgáltató (továbbiakban: GAME)

neve: GAME Rentacar Kft.
székhely: 2200 Vecsés, Lincoln út 1. (Quadrum Irodaház)
cégjegyzékszám: 13-09-172184
adószám: 14450879-2-13

Ügyfél lehet bármely természetes személy, jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki/amely igazolni tudja, hogy az elhelyezni kívánt gépjármű jogszerű birtokosa.

A szerződés időtartama

Jelen általános szerződési feltételek alapján a szerződés határozott időre, a GAME által az Ügyfél rendelkezésre bocsátott fedett parkolóhely elfoglalásával jön létre, és megszűnik, amikor az Ügyfél a parkolóhelyet gépjárművével elhagyja.

A parkoló használatának szabályai, a parkolás dokumentálása

A parkoló egész területén a KRESZ szabályai érvényesek, a megengedett legnagyobb sebesség 10 km/h. A forgalmi rend a parkoló kapujának elhagyásáig érvényes.
A parkoló területén a gépjárművek mozgatását és elhelyezését a személyzet irányítja.
A gépjárművek lezárt állapotban, a beépített elektronikus és mechanikus védelemmel ellátva tárolhatóak.
A parkolóba történő behajtáskor a GAME, az adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően, a parkolás igénybevételéhez szükséges igazolás, bizonyítás és biztonsági célokra adatrögzítést végez, melynek keretében:

  • a gépjármű forgalmi engedélyében szereplő adatokat rögzíti;
  • a gépjármű jelenlegi állapotát rögzíti, mely aláírásra kerül mind a GAME, mind az ügyfél által;
a parkolás megkezdésekor a szolgáltató felveszi az ügyfél személyes adatait a parkoló lap kiállításához.
A GAME az adatokat kizárólag a parkoló üzemeltetéséhez használja fel, és azokat a jogviszony megszűnése után 15 napig őrzi meg, majd megsemmisíti.
Az Ügyfélnek a gépjármű teremgarázsban történő elhelyezésekor lehetősége van arra, hogy a gépjármű kulcsát a szerződés hatálya alatt a GAME-nél hagyja megőrzésre. Amennyiben az Ügyfél a kulcsot nem kívánja leadni, akkor a GAME minden felelősségét kizárja azon károk tekintetében, amelyek okozati összefüggésben állnak azon körülménnyel, hogy a GAME a gépjárművet a parkolóhelyről vészhelyzetben nem tudta elmozdítani.
A parkolás megkezdésekor a GAME a fenti dokumentumok, és adatrögzítés alapján parkoló lapot állít ki az Ügyfél részére, mely ta rtalmazza a gépjármű, illetve az Ügyfél adatait.
A parkolás befejeztével a gépjármű átvételére a parkoló lapon szereplő, vagy az általa szabályszerűen meghatalmazott személy jogosult.
Járművel történő kilépés során - amennyiben nyilvánvaló kétség nem merül fel -, úgy a jármű kulcsaival rendelkező, és parkoló lapot felmutató személy minősül a gépjárművel jogosan rendelkező Ügyfélnek.
A parkoló lapot az Ügyfél köteles megőrizni és azt a parkolás befejeztével a személyzetnek átadni. Ennek hiányában, a forgalmi engedélyben szereplő személy tekinthető a gépjármű elvitelére jogosultnak.
A parkoló lap elvesztéséből származó károkért és esetleges többletköltségekért a GAME semmilyen felelősséget nem vállal.
A GAME a gépjármű utas- és csomagterében elhelyezett, vagy ott hagyott vagyontárgyakat nem vizsgálja, azokról adat felvételezés sem történik, így az ezekkel kapcsolatos felelősség kizárt.
A nem vállal felelősséget a gépjármű utas- és csomagterében hagyott vagyontárgyakért, különösen az audio-, videó-, vagy telekommunikációs és navigációs berendezésekért!
A parkoló járműben üzemanyagon kívül más tűz- és robbanásveszélyes anyag, élőállat, közegészségügyileg kockázatos szer, vegyszer, mérgező, romlandó, sugárzó, egyéb ártalmas anyag, bármilyen olyan tárgy, amelynek birtoklását jogszabály tiltja nem tárolható. Amennyiben ennek gyanúja merül fel, úgy a GAME a hatóságot értesíti, és a továbbiakban a hatóság rendelkezése szerint jár el.
E szabály megszegéséből keletkező esetleges károkért a GAME semmilyen felelősséget nem vállal, a károk megfizetése az ügyfelet terheli.
A gépjármű állapotával kapcsolatos vita esetén, a GAME által rögzített állapottal szembeni bizonyítás terhe az Ügyfelet terheli.

A repülőtéri transzfer
A GAME az Ügyfelei részére, a parkoló és a Liszt Ferenc repülőtéri terminálok között, saját kisbusszal biztosítja az oda-, és visszautazást (repülőtéri transzfer).
A repülőtéri transzfer a parkoló lap átvétele után vehető igénybe a kért terminálhoz. A visszautazás során a repülőgép leszállását követően, a parkoló lapon található telefonszámon kérjük jelezni az igényt a transzferre.
A transzferszolgáltatást a GAME igény szerint biztosítja. A GAME vállalja, hogy az igény jelzését követően, beérkezéskor 10-20 percen belül rendelkezésre áll a busz, visszaérkezéskor pedig maximum 15-30 percen belül. A menetidő a parkoló és a terminálok között kb. 5-10 perc, forgalomtól függően. Az Ügyfél kizárólagos érdekkörébe tartozik, hogy a fenti időigényt az utazásához szükséges mértékben figyelembe vegye.
A GAME minden tőle telhetőt elkövet, hogy a fent jelzett időn belül az utasok eljussanak a reptérre vagy a parkolóhoz, azonban nem vállal felelősséget az esetleges műszaki, elkerülhetetlen forgalmi vagy hatósági intézkedések során bekövetkezett estleges késésekért.
A GAME kizárhatja a szolgáltatásból azon Ügyfelét, aki megítélése szerint nincs biztonságos utazásra alkalmas állapotban. (láthatóan ittas, vagy bódult személyek).

A szolgáltatás díja
A mindenkori díjszabás megtalálható honlapunkon (www.gameparking.hu), illetve irodánkban kifüggesztve.
Az Ügyfél a szolgáltatás díját a gépjármű elhelyezésekor köteles megfizetni.
Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy gépjárművével a parkolót csak a szolgáltatási díj megfizetése után hagyhatja el, vita esetén a személyzet az autót visszatarthatja.
A fizetéssel kapcsolatos vita esetén a jármű visszatartására az Ügyfél nem alapíthat további igényeket.
Amennyiben a gépjárművet a parkolóból parkoló lapot felmutatni nem tudó személy szándékozik elvinni, úgy a GAME a rendelkezési jogot külön is vizsgálja.
A személyzet a járművezetőt felhívja személyazonossága igazolására, valamint a tulajdonjogot igazoló okirat bemutatására.
Kétség esetén a GAME jogosult a hatósági intézkedést kérni, amely megtörténtéig a járművet visszatarthatja.
A jármű feletti rendelkezési jog vitájából eredő bármilyen közvetlen, vagy közvetett igény érvényesítése a GAME-val szemben kizárt.

A Felek alapvető kötelezettségei
A GAME köteles:
  • a mindenkori díjszabásban foglalt díjazás ellenében a gépjármű fedett parkolóban történő tárolására;
  • a gépjárműnek - az adatrögzítés során felvett állapotban - a kulcsokkal rendelkező, és parkoló lapot felmutató személynek, a parkolási díj megfizetése ellenében történő kiadására;
  • a parkoló területén szükséges gépjárműmozgás biztonságos feltételeinek biztosítására;
a transzfer-ügymenet szerint a Liszt Ferenc repülőtér termináljaihoz a repülőtéri transzferszolgáltatás nyújtására.
Az Ügyfél a GAME nyilvántartásában rögzített díj fizetésére, és a parkoló lap megőrzésére köteles.
A GAME – amennyiben jelen ÁSZF-ben foglalt kötelezettségeinek eleget tesz – ezen túlmenően nem felelős harmadik személy felróható magatartásáért, különösen az általuk szándékosan és elháríthatatlanul okozott sérülésekért, vandalizmusért, lopásért, betörésért, függetlenül attól, hogy a harmadik fél jogosan vagy jogosulatlanul tartózkodott-e a parkolóban.
Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyv rendelkezési az irányadóak.

Cookie-k használata
Web-oldalunk cookie-kat alkalmaz. A cookie-k olyan text formátumú adatfájlok, melyek a böngészője által, saját merevlemezén tárolódnak. Tartalmuk kiterjed az Ön által látogatott és keresett Web-lapokra és hirdetésekre. A cookie-k ugyanakkor nem tartalmaznak személyes jellegű adatokat, úgy, mint nevet, címet, e-mail címet, stb. A cookie-t az oldal látogatója használja, például, hogy jogosultságot kapjon egy oldal információit megtekinteni. Nincs szükség különleges beállításokra a böngészőjének ahhoz, hogy a cookie-kat tudjon a számítógépére letölteni. Alapbeállítás esetén a böngészője fogadni fogja a cookie-kat, és egy listán tárolja őket (pl. Az "ideiglenesen letöltött internet fájlok"), mivel az semmiféle kockázati tényezővel nem jár. Amennyiben nem szeretné, hogy a GAME Rentacar Kft., valamint szerződött szolgáltatói és partnerei cookie-kat alkalmazzanak, úgy inaktiválja azok fogadását a Web-böngészőjében.

További információkat talál erről saját böngészőjének súgójában. Amennyiben fogadja a cookie-kat, azok az Ön számítógépén kerülnek eltárolásra, hacsak Ön nem törli azokat. Figyelmeztetjük azonban, hogy a cookie-k használatának mellőzése a Weboldalunk felhasználóként eltérő kiszolgálása érdekében az Ön számítógépén un. sütit (cookie) helyez el és olvas vissza. Egy későbbi látogatás alkalmával a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van egyeztetni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag az oldallal releváns tartalom tekintetében.

Így ha weboldalunkat elhagyja, egyéb weboldalon is találkozhat hirdetéseinkkel. A cookie-t a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében azok kezelését.